Johannes Hüppi: Lenk, So-Jin liest Robert Walser

Hommage: Dr Walser

Dr Walser, oder?
Dr Walser, wüsster!
Dr Walser, vrschtöhter?
Dr Walser oder?
Dr Walser müässt dr wüssä!
Wüäu dr Walser, dr Walser!
Wüäu dr Walser denn aus Walser!
Wüäu dr Walser, denn ds Berlin!
Wüäu dr Walser, denn mit syne Schtückli!
Dr Walser denn mit syne Romän!
We me drum bym Walser luägt!
We me drum ä Walser dänkt!
Was dr Walser het gmacht!
U was dr Walser eigentlech!
Wüä dr Walser het ja scho!
Dr Walser het ja scho denn!
Dr Walser het ja scho immer!
Dr Walser het das aus !
Dr Walser, oder?
Dr Walser, wüsster?
Dr Walser, verschtöhter?
Dr Walser, oder?

Läbeslouf
Gäng nume ds Beschte wöuä
Gäng Aschtand gha
Nume gueti Gseuschaft gsuecht
Uf d Wahrheit gschwohre
A d Schönheit gloubt
Niemer bschisse
Em liebe Gott vrtrout
D Ouge uftah
Überau glost und gleert
Nie böses Dänkt
Nid einisch gloge
Gar nüt Wüeschts vrtreit
A de Blueme gschmöckt
D Böim agluegt
I Himu gstuunet
Gedicht vorgläse
Gueti Bücher gschetzt
Gäng meh säuber gschrybe
Vom Kleist vrzeut
Mit de Wörter gläbt
Dr schön Satz vreehrt
Roti Fäde gschpunne
Schprachbiuder gmale
Us siube Musig gmacht
Die schönschte Värse dichtet
Vo de kurligschte Type brichtet
Berlin eroberet
Sogar em Kafka gfaue
U seche glych vrrächnet
D Verleger nid dürschout
Vom Gschäft nüt wöuä wüsse
D Läser viu ds ärnscht gno
D Neugier vo de Lüt überschetzt
Dr Steckgring gmacht
Dr Kredit vrschpiut
Dr Zug vrpasst
Papier vrrisse
Bleischtift broche
Tinte vrschüttet
D Fädere furt gschosse

Ds Amerika heisst
dr Walser Johnny Walker

His life was a walk
He liked to walk
He took a walk everyday
He knew how to walk
He wrote a book about a walk
He died on a walk